آنتی اکسیدانت ثانویه (Secondary AO)

     آنتی اکسیدانهای  فسفیتی به عنوان تجزیه کننده پرواکسید و به عنوان آنتی اکسیدانت های ثانویه شناخته می شوند (Secondry  AO) که از پلیمر در طی فرآیند تولید و در داخل اکسترودر محافظت کرده و از زرد شدن و سوختگی پلیمر جلو گیری مینمایند.

     پایدارسازی بهینه عموما  با استفاده از مخلوطی  از آنتی اکسیدانت اولیه و ثانویه  حاصل میشود. بر همین اساس  شرکت سانگ وون آمیخته های دو جزئی(Binary Blends)را که در حقیقت مخلوطهای استاندارد صنعتی از آنتی اکسیدانتها می باشند  به عنوان محصولات آماده جهت عرضه  تامین می نماید.

 

Phosphite Antioxidants  

TDS

CAS NO

Chemical Name

Product

TDS 31570-04-4

Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite

SONGNOX® 1680

TDS

26741-53-7

Bis(2,4-di-tert-butylphenyl)pentaerythritol diphosphite

SONGNOX® 6260

 

 

 SONGNOX® 6260 : Mg, Al talcite = 93 : 7

 SONGNOX® 6280

 

80584-86-7 or 116265-68-0

Poly(dipropylene glycol) phenyl phosphite

SONGNOX® DHOP 

 

26544-23-0

Diphenyl isodecyl phosphite

SONGNOX® DPDP 

 

15647-08-2

2-Ethylhexyl diphenyl phosphite

 SONGNOX® EHDPP

 

119345-01-6

Phosphorous trichloride, reaction products with 1,1'- biphenyl and 2,4-bis(1,1-dimethylethyl) phenol

 SONGNOX® PQ

 

101-02-0

Triphenyl phosphite

 SONGNOX® TPP

 

 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران